നിങ്ങളുടെ ശരീര പ്രകൃതിയും സ്വഭാവവും വച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേടും എന്ന് അറിയാം.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പൗരാണിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം. പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ വിവിധ തലങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്തുന്ന ആധികാരികമായ ശാസ്ത്രമാണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് തൊടികുറിശാസ്ത്രവും. അതിനും അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി എന്നിവ അറിയാൻ ഏറ്റവും ഫലവമായ ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം.

സകലശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആഗ്രകന്യനും പണ്ഡിതനും ആയിരുന്ന സഹദേവ രാജകുമാറിന്റെ തൊടുകൂറി ശാസ്ത്രം പ്രശസ്തമാണ്. ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു രഹസ്യമാണ്. ഇതിൽ നാല് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള നാല് തത്തകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു തത്തയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. ഇതിനുപിന്നിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രഹസ്യം അറിയാം.

നാല് തത്തകളിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തത്തയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുമായ പല സാമ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാനിരിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ തത്തയായ പച്ച തത്തയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിശബ്ദനായ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നാണ് അർത്ഥം.

എപ്പോഴും ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ടാകുലരായി കാണപ്പെടും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. എന്നാൽ അറിവും അവസരങ്ങളും നേടാൻ കഴിവുള്ളവർ ആയിരിക്കും. ഇതിനെ അർത്ഥം വരുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ എത്തും എന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ പച്ച തത്തയെ തെരഞ്ഞെടുത്തവർ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കും. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top