ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും. ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി.

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അതീവശക്തിയേറിയ മന്ത്രമാണ് ഹനുമാൻ സാലിസ. ഈ നാമം ചൊല്ലുന്നത് മൂലം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഹനുമാൻ സാലിസ പാരായണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്രകാരം ചെയ്താൽ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഹനുമാന്റെ ഭക്തർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധി ബലം വിദ്യ. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള.

അവസരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ബുദ്ധിശക്തി എല്ലാം ഉണ്ടായി എത്തുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിവികാസം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുകയും ബലം ഉള്ളവരാവുകയും വിദ്യയിൽ ഉയർച്ച ഉള്ളവരാവുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വന്നുചേരും. ഭഗവാനെ സങ്കടമോചകൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിനാൽ തിങ്കൾ ഏത് വിധത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും.

ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അനുമാൻ സാലിസ് പാരായണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം ദുഃഖം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടുകളും തീരുന്നതായിരിക്കും. മനസ്സിലെ കുറെ നാളായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും.

എന്നാൽ ഈ പ്രകാരം വേണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ലോക രോഗ ദുരിതങ്ങൾ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു ജില്ല ക്ലാസിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അതിന്റെ നാല് ചുറ്റുമായി വിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക ശേഷം ഭഗവാന്റെ നാമം നാരായണ ചെയ്യുക പതിനൊന്നു ദിവസം ഹനുമാൻ സാലിസ പാരായണം ചെയ്തു ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കുടിക്കുക രോഗശമനം ഉണ്ടാകും.

Scroll to Top