ശിവന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. ഭഗവാൻ ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ട്.

ദേവാതിദേവൻ ആണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ ദേവന്മാർ പോലും പൂജിക്കുന്ന ദേവൻ നിഷ്കളങ്കനായ ദേവൻ കൂടിയാണ് പരമശിവൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം മറ്റു ക്ഷേത്രദർശനങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ഭൂതഗണങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും ആനയിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അത്രമേൽ കരുതൽ ഉള്ള ദേവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന.

ചില സൂചനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രസാദം ലഭിക്കും അത്തരത്തിൽ പ്രസാദം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നീല ചങ്ക് പുഷ്പം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.

അതുപോലെ പ്രസാദത്തിൽ നിന്നും കൂവളത്തിന്റെ ഇല ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതും ഇതേ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അടുത്തത് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തേക്ക് തണുത്ത കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇളം കാറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അഥവാ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

അത്തരത്തിൽ ചെറിയ കാറ്റ് നിങ്ങളെ തഴുകുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ഏറ്റവും ശുഭകരം ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ് കൂടാതെ ബസ്മത്തിന്റെ മണം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വന്നുചേരു എന്നതാണ് വാസ്തവം കൂടെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് അത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top