മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് അമ്മമാർ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യൂ. മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ലഭിക്കും.

ആ നീയൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ രണ്ടുനേരം നിലവിളക്ക് കത്തിക്കണമെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സങ്കല്പമാണ് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ നിലവിളക്ക് വീട്ടിൽ കത്തിക്കുക എന്നത് ഇതിൽപരം ഐശ്വര്യം ആ വീടിന് വേറെ വരാനില്ല എന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതും അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതൊരു അമ്മയും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട രീതിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്.

പലതരത്തിലുള്ള വിളക്കുകളും ആളുകൾ വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരു വീടായി കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് നിലവിളക്ക് തന്നെയാണ് നിലവിളക്ക് ഇല്ലാതെ മറ്റെന്ത് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ കത്തിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപായി പറ്റുമെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്തും വീടിന്റെ മുറ്റത്തും എല്ലാം മഞ്ഞൾ വെള്ളം തളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ യുവതലമുറകൾക്ക് ഇളയ സന്ധികൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ചെയ്യാത്തവർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. അടുത്തത് നിലവിളക്കി തിരികൊളുത്തി മക്കളുടെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു അമ്മയും ദേവകി സുധ ഗോവിന്ദ വാസുദേവായ ജഗത് പതേ ദേഹി മേം തനിയും കൃഷ്ണ ദ്വാമഹം ശരണം ഗതാ.

ഈ മന്ത്രം മൂന്നുപ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 12 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. ഇത് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മക്കൾക്ക് പിന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മംഗളകരുമായി തന്നെ നടത്തി തരുന്നതായിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലും ദാമ്പത്യ കാര്യത്തിലും കുടുംബ കാര്യത്തിലും എല്ലാ മക്കൾക്കും വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.

Scroll to Top