ഇനി ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം വേണ്ട ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ മതി.

ഒരുപാട് കാലം ആഗ്രഹിച്ച നടക്കാത്തതായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം തന്നെ സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴി പാടിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വഴിപാട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമം ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി തളർന്നിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപാട് കാലമായി പല ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം തന്നെ.

ഈ വഴിപാട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു ആഗ്രഹം സാഫല്യം നേടാവുന്നതാണ്. ഈ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും ദേവനാണ് മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശിവ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് കാരണം ശിവൻ തന്നെ ഭക്തരെ ഒരുപാട് ആ പരീക്ഷിക്കും എന്നാൽ.

പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെയും ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം ഭഗവാന്റെ നടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 108 പ്രാവശ്യം ഓം നമശിവായ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രണാമം ചെയ്യുകയും.

അതുപോലെ നന്ദി യേശുവേ എന്തെങ്കിലും പുഷ്പങ്ങളോ പഴങ്ങളോ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആയുർ സൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ ജലധാര നടത്തുകയും ചെയ്യുക. ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ പിൻവിളക്ക് വഴിപാട് കൂടി ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് 18 ഇരിക്കിൻ പൂക്കൾ കൊണ്ട് അഘോരപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക. തിങ്കളാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ രുദ്ര സൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയും പിൻവിളക്ക് വഴിപാടും ചെയ്യുക.

Scroll to Top