നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യം അറിയാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കു.

ഇതിൽ 3നിറങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നീല കറുപ്പ്. മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിറം നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തും.മഞ്ഞയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം ഉദാസീനത ഉള്ളവരായിരിക്കും.സന്തോഷം പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും. താങ്കൾ ഏതോ ചതിയിൽ പെട്ടെന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഈ കൂട്ടർ.

എപ്പോഴും ഇവർ ചിന്തകളിൽ ആയിരിക്കും. ഈ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഉൽകണ്ടയുമായി നടക്കുന്നവരായിരിക്കും. താങ്കളെക്കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതം ആയിരിക്കും ഇവർക്ക്. ഈ നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ഇവരെക്കുറിച്ച് നല്ലതു മാത്രമേ കരുതു. രണ്ടാമതായി വരുന്ന നിറം നീല നിറമാണ്.

നീലനിരമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ധാരാളം സ്വപ്നം കാണുന്ന ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സന്തോഷപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. റൊമാന്റിക് ആയ ഈ കൂട്ടർ പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി പ്രണയം കനിഞ്ഞു നൽകുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടർ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത പല സ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വരും ആയിരിക്കും.നടക്കില്ല എന്ന് കരുതി സ്വപ്നം കാണാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതോ.

ആയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരായിരിക്കും. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വപ്നലോകത്തേക്ക് ഓടി ഒലിക്കുന്ന ചിലരായിരിക്കും. ഭാവനകൾ കൂടുതൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും നീലനിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായി വരുന്നത് കറുപ്പ് നിറമാണ്. കറുപ്പ് നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും വരുന്നവരായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വരും ആയിരിക്കും. ദയയുള്ള മൃദു സ്വഭാവമായിരിക്കും ഈ കൂട്ടർ.തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top