നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാൻ ഇതൊന്നു നോക്കൂ.

1950കളിൽ നടത്തിയ ഈ ടെസ്റ്റിലെ ഒരു നിറം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും മോഡിനെയും എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ വിശദീകരിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. വെള്ള പിങ്ക് നീല എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുനിറങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി വരുന്നത് വെള്ളയാണ്. വെള്ളയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രൽ നിറങ്ങളോട് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. നിറത്തോട് താല്പര്യം ഉള്ളവർ ഉദാസീനതയുള്ളവരായിരിക്കും അത്ര സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ആളുകളും. തങ്ങൾ ഏതോ കുഴിയിൽപ്പെട്ട പെട്ടുവെന്നും അതിൽനിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും കരകയറാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ആശങ്കകളും സന്തോഷകരമല്ലാത്ത മനോഭാവത്തിലും ജീവിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അതുപോലെതന്നെ എനിക്ക് വിലയില്ല എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ ഇവർക്ക് വില വയ്ക്കുകയും ഇവരെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുകയും ആണ് ചെയ്യുക. രണ്ടാംതായി വരുന്ന നിറം റോസാണ്.

റോസ് എന്ന നിറം ആണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ വയലറ്റ് എന്ന നിറവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഇവർ ധാരാളം ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. റൊമാന്റിക് ആയ ഈ കൂട്ടാർ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രണയം കനിഞ്ഞു നൽകുന്നവർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം ഇക്കൂട്ടർ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത പല സ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കും. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top